do you study english

 • Do you study English?
 • Bạn có học tiếng Anh không?
 • What do you study?
 • Bạn học gì?
 • What do they study?
 • Họ học gì?
 • I’m sorry for bring up my resignation at this moment, but I’ve decided to study aboard.
 • Tôi xin lỗi vì đã nộp đơn thôi việc vào lúc này nhưng tôi đã quyết định đi du học.
 • Do you speak English?
 • Bạn có nói tiếng Anh không?
 • How do you say it in English?
 • Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế nào?
 • Where did you learn English?
 • Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I need to practice my English
 • Tôi cần thực hành tiếng Anh
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh
 • Is there an English speaking guide?
 • Có hướng dẫn viên nói tiếng Anh không?
 • Let's practice English
 • Chúng ta hãy thực hành tiếng Anh
 • Please speak English
 • Làm ơn nói tiếng Anh
 • Those men are speaking English
 • Những người đó đang nói tiếng Anh
 • Where is there a doctor who speaks English?
 • Ở đâu có một bác sĩ nói tiếng Anh?
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?

Những từ liên quan với DO YOU STUDY ENGLISH