Nghĩa của cụm từ do you study english trong tiếng Anh

 • Do you study English?
 • Bạn có học tiếng Anh không?
 • What do you study?
 • Bạn học gì?
 • What do they study?
 • Họ học gì?
 • I’m sorry for bring up my resignation at this moment, but I’ve decided to study aboard.
 • Tôi xin lỗi vì đã nộp đơn thôi việc vào lúc này nhưng tôi đã quyết định đi du học.
 • I have to study.
 • Mình phải học bài.
 • Do you speak English?
 • Bạn có nói tiếng Anh không?
 • How do you say it in English?
 • Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế nào?
 • Where did you learn English?
 • Bạn đã học tiếng Anh ở đâu?
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • Do you want to become an English teacher?
 • Bạn có muốn trở thành một giáo viên Tiếng Anh không?
 • Do you have an English - Vietnamese dictionary?
 • Ông có bán từ điển Anh – Việt không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I need to practice my English
 • Tôi cần thực hành tiếng Anh
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh
 • Is there an English speaking guide?
 • Có hướng dẫn viên nói tiếng Anh không?
 • Let's practice English
 • Chúng ta hãy thực hành tiếng Anh
 • Please speak English
 • Làm ơn nói tiếng Anh
 • Those men are speaking English
 • Những người đó đang nói tiếng Anh
 • Where is there a doctor who speaks English?
 • Ở đâu có một bác sĩ nói tiếng Anh?

Những từ liên quan với DO YOU STUDY ENGLISH

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày