do you take credit cards

 • Do you take credit cards?
 • Bạn có nhận thẻ tín dụng không?
 • Sorry, we don't accept credit cards
 • Xin lỗi, chúng tôi không nhận thẻ tín dụng
 • I’d like to withdraw 3 million VND against this letter of credit
 • Tôi muốn rút 3 triệu đồng với thư tín dụng này
 • Your letter of credit is used up
 • Thư tín dụng của ông đã hết hạn sử dụng
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • I'll take you to the bus stop
 • Tôi sẽ đưa bạn tới trạm xe buýt
 • Will you take me home?
 • Làm ơn đưa tôi về nhà
 • Would you take a message please?
 • Bạn nhận giùm một tin nhắn được không?
 • Could you tell me the best sightseeing route to take?
 • Anh chỉ giúp tôi tuyến tham quan tốt nhất được không?
 • Which airline do you want to take
 • Bạn muốn đi theo hãng hàng không nào?
 • You take after your father
 • Chị ấy rất giống bố chị ấy
 • Can I take a message?
 • Tôi có thể nhận một lời nhắn không?
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How long will it take?
 • Sẽ mất bao lâu?
 • I still have to brush my teeth and take a shower
 • Tôi còn phải đánh răng và tắm
 • I'll take it
 • Tôi sẽ mua nó
 • I'll take that one also
 • Tôi cũng sẽ mua cái đó

Những từ liên quan với DO YOU TAKE CREDIT CARDS