do you think itll rain today

 • Do you think it'll rain today?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • Do you think it will rain today?
 • Bạn có nghĩ rằng hôm nay trời sẽ mưa không?
 • The rain will be rain soon over
 • Mưa sẽ sớm tạnh.
 • it's not suppose to rain today
 • Hôm nay có lẽ không mưa
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • Is it suppose to rain tomorrow?
 • Ngày mai trời có thể mưa không?
 • It's suppose to rain tomorrow
 • Trời có thể mưa ngày mai
 • Rain cats and dogs
 • Mưa tầm tã
 • It’s looks like rain
 • Trời giống như là sắp mưa vậy.
 • Are you working today?
 • Hôm nay bạn có làm việc không?
 • It rained very hard today
 • Hôm nay trời mưa rất lớn
 • It's going to be hot today
 • Hôm nay trời sẽ nóng
 • It's going to snow today
 • Hôm nay trời sẽ mưa tuyết
 • It's very cold today
 • Hôm nay trời rất lạnh
 • What is today's date?
 • Hôm nay ngày mấy?
 • What's today's date?
 • Hôm nay ngày mấy?
 • How is your schedule today?
 • Thời khóa biểu hôm nay của anh thế nào?
 • How is the wether today?
 • Thời tiết hôm nay như thế nào?
 • It’s dull today
 • Trời hôm nay thật ảm đạm
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11

Những từ liên quan với DO YOU THINK ITLL RAIN TODAY