do you think itll rain today

 • Do you think it'll rain today?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • it's not suppose to rain today
 • Hôm nay có lẽ không mưa
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • Is it suppose to rain tomorrow?
 • Ngày mai trời có thể mưa không?
 • It's suppose to rain tomorrow
 • Trời có thể mưa ngày mai
 • Are you working today?
 • Hôm nay bạn có làm việc không?
 • It rained very hard today
 • Hôm nay trời mưa rất lớn
 • It's going to be hot today
 • Hôm nay trời sẽ nóng
 • It's going to snow today
 • Hôm nay trời sẽ mưa tuyết
 • It's very cold today
 • Hôm nay trời rất lạnh
 • What is today's date?
 • Hôm nay ngày mấy?
 • What's today's date?
 • Hôm nay ngày mấy?
 • How is your schedule today?
 • Thời khóa biểu hôm nay của anh thế nào?
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • Do you think it's possible?
 • Bạn có nghĩ điều đó có thể xảy ra không?
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • What did you think?
 • Bạn đã nghĩ gì?
 • What do you think of these shoes?
 • Bạn nghĩ gì về những chiếc giày này?

Những từ liên quan với DO YOU THINK ITLL RAIN TODAY