do you think its possible

 • How long will it take for my letter to reach its destination?
 • Thư của tôi gửi đến nơi nhận mất bao lâu?
 • Do you think it's possible?
 • Bạn có nghĩ điều đó có thể xảy ra không?
 • As soon as possible.
 • Càng sớm càng tốt
 • Is it possible?
 • Điều đó có thể không?
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan.
 • Tôi muốn càng nhiều ý tưởng càng tốt để tăng thị phần của chúng ta ở Nhật Bản.
 • 30 không? Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • What time do you think you'll arrive?
 • Bạn nghĩ bạn sẽ tới lúc mấy giờ?
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • Do you think it'll rain today?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • I think you have too many clothes
 • Tôi nghĩ bạn có nhiều quần áo quá
 • What did you think?
 • Bạn đã nghĩ gì?
 • What do you think of these shoes?
 • Bạn nghĩ gì về những chiếc giày này?
 • What do you think?
 • Bạn nghĩ gì?
 • You can think about it
 • Chị cứ xem đi rồi mới quyết định
 • Do you think it will rain today?
 • Bạn có nghĩ rằng hôm nay trời sẽ mưa không?
 • I don't think so
 • Tôi không nghĩ vậy
 • I think I need to see a doctor
 • Tôi nghĩ tôi cần gặp bác sĩ
 • I think it tastes good
 • Tôi nghĩ nó ngon

Những từ liên quan với DO YOU THINK ITS POSSIBLE