Nghĩa của cụm từ do you think youll be back by 11 trong tiếng Anh

 • I’ve got two committee meetings back to back this afternoon.
 • Tôi có hai cuộc họp liên tiếp vào chiều nay.
 • Do you think you'll be back by 11
 • Bạn có nghĩ là bạn sẽ trở lại lúc 11
 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?
 • Can you call me back later?
 • Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
 • When are you coming back?
 • Khi nào bạn trở lại?
 • Would you ask him to call me back please?
 • Làm ơn nói với anh ta gọi lại cho tôi
 • Please bring passbook back when you deposit or withdraw money
 • Khi đến gửi tiền hoặc rút tiền ông nhớ mang theo sổ tiết kiệm nhé
 • Could you tell me when he’ll be back?
 • Anh có thể cho tôi biết khi nào ông ấy sẽ trở về không?
 • When will you come back?
 • Khi nào bạn trở về?
 • He'll be back in 20 minutes
 • Anh ta sẽ trở lại trong vòng 20 phút nữa
 • I'll be right back
 • Tôi sẽ trở lại ngay
 • I'll call back later
 • Tôi sẽ gọi lại sau
 • I'll come back later
 • Tôi sẽ trở lại sau
 • They'll be right back
 • Họ sẽ trở lại ngay
 • When will he be back?
 • Khi nào anh ta sẽ trở lại?
 • Let’s sit ai the back. I don’t like to being too neare the screen
 • Chúng ta hãy ngồi hàng ghế phía sau đi. Mình không thích ngồi quá gần màn hình
 • Please write your account number on the back of the cheque
 • Ông vui lòng ghi số tài khoản vào mặt sau của tấm séc nhé
 • Welcome back again
 • Lần sau lại đến cửa hàng chúng tôi nhé
 • Come back soon!
 • Sớm quay lại nhé!
 • Get off my back!
 • Anh thôi đi!

Những từ liên quan với DO YOU THINK YOULL BE BACK BY 11

by
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày