Nghĩa của cụm từ do you want to come with me trong tiếng Anh

 • Do you want to come with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on.
 • Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới.
 • Would you ask him to come here?
 • Bạn có muốn gọi anh ta tới đây không?
 • Come on, you can do.
 • Thôi nào, bạn có thể làm được mà.
you, to, want, with, do
 • Did you come late?
 • Bạn có đến trễ không?
 • When will you come back?
 • Khi nào bạn trở về?
 • Why don’t you come to my house?
 • Tại sao bạn không đến nhà tôi chơi nhỉ?
 • Do you come here often?
 • Em có thường đến đây không?
 • Come here
 • Tới đây
 • I'll come back later
 • Tôi sẽ trở lại sau
 • Please come in
 • Mời vào
 • They're planning to come next year
 • Họ dự tính đến vào năm tới
 • How come?
 • Làm thế nào vậy?
 • Come here.
 • Đến đây.
 • Come over.
 • Ghé chơi.
 • Now, I come to think of it.
 • Bây giờ tôi đang nghĩ về nó.
 • Please come again.
 • Mong quí khách lần sau lại ghé.
 • I’ve come to collect my tickets.
 • Tôi đến để lấy vé.
 • My baggage didn’t come out.
 • Hành lý của tôi biến đâu mất rồi.
 • Come in, please.
 • Mời vào.

Những từ liên quan với DO YOU WANT TO COME WITH ME

ME, come
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày