do you want to come with me

 • Do you want to come with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • Would you ask him to come here?
 • Bạn có muốn gọi anh ta tới đây không?
 • I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on.
 • Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới.
 • Come here
 • Tới đây
you, to, want, with, do
 • I'll come back later
 • Tôi sẽ trở lại sau
 • Please come in
 • Mời vào
 • They're planning to come next year
 • Họ dự tính đến vào năm tới
 • How come?
 • Làm thế nào vậy?
 • Come here.
 • Đến đây.
 • Come over.
 • Ghé chơi.
 • Do you want to go to the movies?
 • Bạn có muốn đi xem phim không?
 • Do you want to go with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • I don't want to bother you
 • Tôi không muốn làm phiền bạn
 • I have a question I want to ask you
 • Tôi có câu hỏi muốn hỏi bạn
 • I want to ask you a question
 • Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi
 • I want to give you a gift
 • Tôi muốn tặng bạn một món quà
 • I want to show you something
 • Tôi muốn cho bạn xem một cái này
 • What do you want to buy?
 • Bạn muốn mua gì?
 • What do you want to do?
 • Bạn muốn làm gì?
 • Where do you want to go?
 • Bạn muốn đi đâu?

Những từ liên quan với DO YOU WANT TO COME WITH ME

ME, come