do you want to go to the movies

 • Do you want to go to the movies?
 • Bạn có muốn đi xem phim không?
 • He said you like to watch movies
 • Anh ta nói bạn thích xem phim
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
you, to, want, do, go
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on.
 • Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới.
 • Do you want to come with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • Do you want to go with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • I don't want to bother you
 • Tôi không muốn làm phiền bạn
 • I have a question I want to ask you
 • Tôi có câu hỏi muốn hỏi bạn
 • I want to ask you a question
 • Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi
 • I want to give you a gift
 • Tôi muốn tặng bạn một món quà
 • I want to show you something
 • Tôi muốn cho bạn xem một cái này
 • What do you want to buy?
 • Bạn muốn mua gì?
 • What do you want to do?
 • Bạn muốn làm gì?
 • Where do you want to go?
 • Bạn muốn đi đâu?
 • Which one do you want?
 • Bạn muốn cái nào?
 • I want to open a current account. Could you give me some information?
 • Tôi muốn mở tài khoản vãng lai. Anh vui lòng cho tôi biết các thông tin cụ thể được không?
 • Do you want to make a deposit or make a withdrawal?
 • Anh muốn gửi tiền hay rút tiền?
 • How much do you want to deposit with us?
 • Ông muốn gửi bao nhiêu?

Những từ liên quan với DO YOU WANT TO GO TO THE MOVIES

the