do

/ˈduː/

 • Động từ
 • làm, thực hiện
  1. to do one's duty: làm nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ
  2. to do one's best: làm hết sức mình
 • làm, làm cho, gây cho
  1. to do somebody good: làm lợi cho ai; làm điều tốt cho ai
  2. to do somebody harm: làm hại ai
  3. to do somebody credit: làm ai nổi tiếng
 • làm, học (bài...); giải (bài toán); dịch
  1. to do one's lessons: làm bài, học bài
  2. to do a sum: giải bài toán, làm bài toán
  3. the "Arabian Nights" done into English: cuốn "một nghìn một đêm lẻ" dịch sang tiếng Anh
 • ((thường) thời hoàn thành & động tính từ quá khứ) làm xong, xong, hết
  1. how many pages have you done?: anh đã đọc xong bao nhiêu trang rồi?
  2. have you done laughing?: anh đã cười hết chưa?
 • dọn, thu dọn, sắp xếp, thu xếp ngăn nắp, sửa soạn
  1. to do one's room: thu dọn buồng
  2. to do one's hair: vấn tóc, làm đầu
 • nấu, nướng, quay, rán
  1. meat done to a turn: thịt nấu (nướng) vừa chín tới
 • đóng vai; làm ra vẻ, làm ra bộ
  1. to do Hamlet: đóng vai Hăm-lét
  2. to do the polite: làm ra vẻ lễ phép
 • làm mệt lử, làm kiệt sức
  1. I am done: tôi mệt lử
 • đi, qua (một quãng đường)
  1. to do six miles in an hour: đi qua sáu dặm trong một giờ
 • (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
  1. to do someone out of something: lừa ai lấy cái gì
 • (thông tục) đi thăm, đi tham quan
  1. to do the museum: tham quan viện bảo tàng
 • (từ lóng) chịu (một hạn tù)
 • (từ lóng) cho ăn, đãi
  1. they do him very well: họ cho anh ta ăn uống no nê; họ cho anh ta ăn uống ngon lành
  2. to do oneself well: ăn uống sung túc, tự chăm lo ăn uống sung túc
 • làm, thực hiện, xử sự, hành động, hoạt động
  1. he did well to refuse: hắn từ chối là (xử sự) đúng
  2. to do or die; to do and die: phải hành động hay là chết, phải thắng hay là chết
 • thời hoàn thành làm xong, hoàn thành, chấm dứt
  1. have you done with that book?: anh ta đọc xong cuốn sách đó chưa?
  2. have done!: thôi đi! thế là đủ rồi!
  3. he has done with smoking: hắn đã bỏ (chấm dứt) cái thói hút thuốc lá
 • được, ổn, chu toàn, an toàn, hợp
  1. will that do?: cái đó được không? cái đó có ổn không?
  2. that will do: điều đó được đấy, cái đó ăn thua đấy
  3. this sort of work won't do for him: loại công việc đó đối với hắn không hợp
  4. it won't do to play all day: chơi rong cả ngày thì không ổn
 • thấy trong người, thấy sức khoẻ (tốt, xấu...); làm ăn xoay sở
  1. how do you do?: anh có khoẻ không? (câu hỏi thăm khi gặp nhau)
  2. he is doing very well: anh ta dạo này làm ăn khấm khá lắm
  3. we can do well without your help: không có sự giúp đỡ của anh chúng tôi cũng có thể xoay sở (làm ăn) được tốt thôi
 • (dùng ở câu nghi vấn và câu phủ định)
  1. do you smoke?: anh có hút thuốc không?
  2. I do not know his name: tôi không biết tên anh ta
 • (dùng để nhấn mạnh ý khẳng định, mệnh lệnh)
  1. do come: thế nào anh cũng đến nhé
  2. I do wish he could come: tôi rất mong anh ấy có thể đến được
 • (dùng thay thế cho một động từ khác để tránh nhắc lại)
  1. he works as much as you do: hắn cũng làm việc nhiều như anh (làm việc)
  2. he likes swimming and so do I: hắn thích bơi và tôi cũng vậy
  3. did you meet him? Yes I did: anh có gặp hắn không? có, tôi có gặp
  4. he speaks English better than he did: bây giờ anh ta nói tiếng Anh khá hơn (là anh ta nói) trước kia
 • to do again
  1. làm lại, làm lại lần nữa
 • to do away [with]
  1. bỏ đi, huỷ bỏ, gạt bỏ, diệt đi, làm mất đi
 • to do by
  1. xử sự, đối xử
 • to do for (thông tục)
  1. chăm nom công việc gia đình cho, lo việc nội trợ cho (ai)
 • khử đi, trừ khử, giết đi; phá huỷ, huỷ hoại đi; làm tiêu ma đi sự nghiệp, làm thất cơ lỡ vận
  1. he is done for: hắn chết rồi, hắn bỏ đời rồi, gắn tiêu ma sự nghiệp rồi
 • to do in (thông tục)
  1. bắt, tóm cổ (ai); tống (ai) vào tù
 • rình mò theo dõi (ai)
 • khử (ai), phăng teo (ai)
 • to do off
  1. bỏ ra (mũ), cởi ra (áo)
 • bỏ (thói quen)
 • to do on
  1. mặc (áo) vào
 • to do over
  1. làm lại, bắt đầu lại
 • (+ with) trát, phết, bọc
 • to do up
  1. gói, bọc
 • sửa lại (cái mũ, gian phòng...)
 • làm mệt lử, làm kiệt sức, làm sụm lưng
 • to do with
  1. vui lòng, vừa ý với; ổn, được, chịu được, thu xếp được, xoay sở được
 • to do without
  1. bỏ được, bỏ qua được, nhin được, không cần đến
 • to do battle
  1. lâm chiến, đánh nhau
 • to do somebody's business
  1. giết ai
 • to do one's damnedest
  1. (từ lóng) làm hết sức mình
 • to do to death
  1. giết chết
 • to do in the eye
  1. (từ lóng) bịp, lừa bịp, ăn gian
 • to do someone proud
  1. (từ lóng) phỉnh ai, tâng bốc ai
 • to do brown
  1. (xem) brown
 • done!
  1. được chứ! đồng ý chứ!
 • it isn't done!
  1. không ai làm những điều như thế!, điều đó không ổn đâu!
 • well done!
  1. hay lắm! hoan hô!
 • Danh Từ
 • (từ lóng) trò lừa đảo, trò lừa bịp
 • (thông tục) chầu, bữa chén, bữa nhậu nhẹt
  1. we've got a do on tonight: đêm nay bọn ta có bữa chén
 • (số nhiều) phần
  1. fair dos!: chia phần cho đều!, chia phần cho công bằng!
 • (Uc) (từ lóng) sự tiến bộ, sự thành công
 • (âm nhạc) đô
 • (viết tắt) của ditto
 • Động từ
 • làm