does he like the school

 • Does he like the school?
 • Anh ta có thích trường đó không?
 • Which school does he go to?
 • Anh ta học trường nào?
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • That's a good school
 • Đó là một trường học tốt
 • What school did you go to?
 • Bạn đã đi học trường nào?
 • Since my graduation from the school, I have been employed in the Green Hotel as a cashier.
 • Từ khi tốt nghiệp, tôi làm thu ngân tại khách sạn Green.
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • Does it often snow in the winter in Massachusetts?
 • Trời có thường mưa tuyết vào mùa đông ở Massachusetts không?
 • Does this road go to New York?
 • Con đường này có tới New York không?
 • He always does that for me
 • Anh ta luôn làm việc ấy cho tôi
 • How does it taste?
 • Nó có vị ra sao?
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How much does it cost per day?
 • Giá bao nhiêu một ngày?
 • How much does this cost?
 • Nó giá bao nhiêu?
 • Someone does that for me
 • Có người làm điều đó cho tôi
 • What does he do for work?
 • Anh ta làm nghề gì?
 • What does this mean?
 • Cái này có nghĩa gì?

Những từ liên quan với DOES HE LIKE THE SCHOOL