Doormat | Nghĩa của từ doormat trong tiếng Anh

/ˈdoɚˌmæt/

  • Danh Từ
  • thảm chùi chân (để ở cửa)
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày