Drip–dry | Nghĩa của từ drip–dry trong tiếng Anh

/ˈdrɪpˌdraɪ/

Những từ liên quan với DRIP–DRY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày