Drive–by | Nghĩa của từ drive–by trong tiếng Anh

/ˈdraɪvˈbaɪ/

Những từ liên quan với DRIVE–BY

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày