Drummer | Nghĩa của từ drummer trong tiếng Anh

/ˈdrʌmɚ/

  • Danh Từ
  • người đánh trống
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người đi chào hàng
  • ((Uc) kẻ lêu lỏng, kẻ lang thang

Những từ liên quan với DRUMMER

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày