empty

/ˈɛmpti/

 • Tính từ
 • trống, rỗng, trống không, không
  1. the car is empty of petrol: xe không còn xăng, xe đã hết xăng
 • rỗng, không có đồ đạc; không có người ở (nhà)
 • rỗng tuếch (người); không có nội dung, vô nghĩa (sự việc); hão, suông (lời hứa)
 • (thông tục) đói bụng; rỗng
  1. empty stomach: bụng rỗng
  2. to feel empty: thấy đói bụng
 • the empty vessel makes the greatest sound
  1. (tục ngữ) thùng rỗng kêu to
 • Danh Từ
 • (thương nghiệp) vỏ không (thùng không chai không, túi không...)
 • Động từ
 • đổ, dốc (chai...); làm cạn, uống cạn (cốc...)
 • trút, chuyên
 • chảy vào (đổ ra (sông)
  1. the Red River empties itself into the sea: sông Hồng đổ ra biển

Những từ liên quan với EMPTY

consume, barren, flat, desolate, hollow, blank, bare, idle, dry, exhaust, dump, meaningless, drain, devoid