encyclopedic

/ɪnˌsaɪkləˈpiːdɪk/

  • Tính từ
  • (thuộc) bộ sách bách khoa
  • (thuộc) sách giáo khoa về kiến thức chung

Những từ liên quan với ENCYCLOPEDIC

broad, extensive, exhaustive, discursive, Catholic, complete