Epicurean | Nghĩa của từ epicurean trong tiếng Anh

/ˌɛpɪkjʊˈriːjən/

  • Tính từ
  • (thuộc) E-pi-cua
  • hưởng lạc ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (cũng) epicure)
  • Danh Từ
  • người theo thuyết E-pi-cua
  • người hưởng lạc

Những từ liên quan với EPICUREAN

connoisseur, epicure, lush, gourmet, glutton, gourmand, luxurious, sensuous, sensual
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày