evanescent

/ˌɛvəˈnɛsn̩t/

  • Tính từ
  • chóng phai mờ (ấn tượng...); phù du (thanh danh...)
  • (toán học) vi phân

Những từ liên quan với EVANESCENT

fleeting