even

/ˈiːvən/

 • Danh Từ
 • chiều, chiều hôm
 • Tính từ
 • bằng phẳng
 • ngang bằng, ngang
 • (pháp lý); (thương nghiệp) cùng
  1. of even date: cùng ngày
 • điềm đạm, bình thản
  1. an even temper: tính khí điềm đạm
 • chẵn (số)
 • đều, đều đều, đều đặn
  1. an even tempo: nhịp độ đều đều
  2. an even pace: bước đi đều đều
 • đúng
  1. an even mile: một dặm đúng
 • công bằng
  1. an even exchange: sự đổi chác công bằng
 • to be (get) even with someone
  1. trả thù ai, trả đũa ai
 • to break even
  1. (từ lóng) hoà vốn, không được thua
 • Trạng Từ
 • ngay cả, ngay
  1. to doubt even the truth: nghi ngờ ngay cả sự thật
 • lại còn, còn
  1. this is even better: cái này lại còn tốt hơn
 • (từ cổ,nghĩa cổ) không hơn không kém, đúng
 • even if; even though
  1. ngay cho là, dù là
 • even now; even then
  1. mặc dù thế
 • even so
  1. ngay có đúng như thế, dù có đúng như thế thì
 • Động từ
 • san bằng, làm phẳng
 • làm cho ngang, làm bằng
  1. to even up: làm thăng bằng
 • bằng (ai), sánh được với (ai), ngang với (ai)
 • to even up on somebody
  1. (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thanh toán với ai ((nghĩa bóng))
 • trả miếng ai, trả đũa ai

Những từ liên quan với EVEN

square, indeed, much, alike, constant, smooth, right, plumb, match, direct, parallel, horizontal, proportional, balanced