everything is ready

 • Everything is ready
 • Mọi thứ đã sẵn sàng
 • Is everything ok?
 • Mọi việc ổn không?
 • Thanks for everything
 • Cám ơn về mọi việc
 • Are you ready?
 • Bạn sẵn sàng chưa?
 • I'm getting ready to go out
 • Tôi chuẩn bị đi
 • I'm not ready yet
 • Tôi chưa sẵn sàng
 • I'm ready
 • Tôi sẵn sàng
 • Is it ready?
 • Nó sẵn sàng không?
 • When will it be ready?
 • Khi nào nó sẽ sẵn sàng?

Những từ liên quan với EVERYTHING IS READY