excuse me what did you say

 • Excuse me, what did you say?
 • Xin lỗi, bạn nói gì?
 • Why did you say that?
 • Tại sao bạn đã nói điều đó?
 • Excuse me, can you tell me the way to the station?
 • Xin lỗi, bạn có thể nói cho tôi biết đường tới ga được không?
 • Excuse me
 • Xin lỗi
 • Excuse me, Where is the nearest park, please?
 • Xin lỗi, cho tôi hỏi công viên gần nhất ở đâu?
 • Excuse me, is this the right way to the station?
 • Xin lỗi, đây có phải đường tới ga không?
 • Can you please say that again?
 • Bạn có thể nói lại điều đó được không?
 • How do you say it in English?
 • Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế nào?
 • What do you say to going to a movie?
 • Anh đi xem phim chứ?
 • I missed that. Could you say it again, please?
 • Tôi nghe không rõ. Anh có thể nói lại lần nữa không?
 • First of all, I‘d like to say that I’ve really enjoyed working with you.
 • Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi rất thích làm việc với ông.
 • Try to say it
 • Gắng nói cái đó
 • What does this say?
 • Cái này nói gì?
 • Never say never
 • Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
 • What name shall I say?
 • Tôi phải xưng hô với ông như thế nào?
 • I can't say for sure.
 • Tôi không thể nói chắc.
 • Do as I say.
 • Làm theo lời tôi.
 • Say cheese!
 • Cười lên nào ! (Khi chụp hình)
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • Did you get my email?
 • Bạn có nhận được email của tôi không?

Những từ liên quan với EXCUSE ME WHAT DID YOU SAY

say