expiration date

 • Expiration date
 • Ngày hết hạn
 • What is today's date?
 • Hôm nay ngày mấy?
 • What's the date?
 • Hôm nay mùng mấy?
 • What's today's date?
 • Hôm nay ngày mấy?
 • Which date do you have tickets for?
 • Hôm nào thì có vé?
 • The post office will stamp and date a receipt, which is to kept by the sender
 • Bưu điện sẽ dán tem và ghi ngày tháng vào hóa đơn, hóa đơn này do người gửi giữ

Những từ liên quan với EXPIRATION DATE