extreme

/ɪkˈstriːm/

 • Tính từ
 • ở tít đằng đầu, ở đằng cùng, xa nhất, ở tột cùng
 • vô cùng, tột bực, cùng cực, cực độ
  1. extreme poverty: cảnh nghèo cùng cực
 • khác nghiệt; quá khích; cực đoan (biện pháp)
  1. extreme views: quan điểm quá khích
 • (tôn giáo) cuối cùng
  1. extreme unction: lễ xức dầu cuối cùng (trước khi chết)
 • an extreme case
  1. một trường hợp đặc biệt