fearful

/ˈfiɚfəl/

 • Tính từ
 • ghê sợ, đáng sợ
 • sợ, sợ hãi, sợ sệt
  1. a fearful look: vẻ sợ hãi
 • e ngại
 • (thông tục) kinh khủng, ghê khiếp, kinh khiếp, ghê gớm, quá tệ
  1. in a fearful ness: trong một mớ hỗn độn kinh khủng
  2. a fearful liar: một thằng cha nói dối quá tệ
 • kinh sợ

Những từ liên quan với FEARFUL

disturbed, chicken, nervous, aghast, fainthearted, jittery, scared, diffident, anxious, skittish, hesitant