ferret

/ˈferət/

 • Danh Từ
 • dây lụa, dây vải; dải lụa, dải vải
 • (động vật học) chồn sương, chồn furô
 • người tìm kiếm, người mật thám
 • Động từ
 • đi săn bằng chồn sương
  1. to go ferreting: đi săn bằng chồn sương
 • tìm kiếm, tìm bới, lục lọi
 • săn (thỏ) bằng chồn sương
 • (+ out) truy tầm (hung thủ...); khám phá (bí mật...)

Những từ liên quan với FERRET

scan, embed, plunder, scour, ransack, loot, hunt, look, seize, investigate, explore, inspect, raid, rob