Finalize | Nghĩa của từ finalize trong tiếng Anh

/ˈfaɪnəˌlaɪz/

  • Động từ
  • làm xong, hoàn thành
  • cho hình dạng cuối cùng, làm cho hình thành hình dạng cuối cùng; thông qua lần cuối cùng
  • (thể dục,thể thao) vào chung kết

Những từ liên quan với FINALIZE

conclude
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày