finest

/ˈfaɪnəst/

 • Tính từ
 • tốt, nguyên chất (vàng, bạc...)
 • nhỏ, mịn, thanh mảnh; sắc
  1. a fine pen: bút đầu nhỏ
  2. fine sand: cát mịn
  3. fine rain: mưa bụi
  4. fine thread: sợi chỉ mảnh
  5. a knife with a fine edge: con dao lưỡi sắc
 • tốt, khả quan, hay, giải
  1. a fine idea: ý kiến hay
  2. a fine teacher: giáo viên giỏi
 • lớn, đường bệ
  1. fine potatoes: những củ khoai to
  2. a man of fine presence: người trông đường bệ
 • đẹp, xinh, bảnh
  1. a fine baby: đứa bé xinh, đứa bé kháu
 • đẹp, trong sáng
  1. fine weather: trời đẹp, trời trong sáng
 • sặc sỡ, rực rỡ, loè loẹt
  1. fine feather: lông sặc sỡ
 • cầu kỳ (văn)
 • có ý kiến khen ngợi, có ý ca ngợi
  1. to say fine things about someone: khen ngợi ai
 • tế nhị, tinh vi; chính xác
  1. a fine distinction: sự phân biệt tinh vi
  2. fine mechanics: cơ học chính xác
 • cao thượng, cao quý
  1. fine feelings: những cảm nghĩ cao quý
 • (thể dục,thể thao) hoàn toàn sung sức
 • fine feathers make birds
  1. người tốt vì lụa
 • fine gentleman
  1. ông lớn
 • fine lady
  1. bà lớn
 • Trạng Từ
 • hay, khéo
  1. that will suit me fine: cái đó đối với tôi vừa khéo
  2. to talk fine: nói hay, nói khéo
  3. to cut it fine: tính vừa khéo
 • Danh Từ
 • trời đẹp
 • in rain or fine
  1. dù mưa hay nắng
 • (nghĩa bóng) lúc khó khăn cũng như lúc thuận lợi
 • Động từ
 • lọc (bia) cho trong
 • (+ away, down, off) làm thanh, làm mịn
 • làm nhỏ bớt, làm thon
 • trong ra (nước...)
 • trở nên thanh hơn, trở nên nhỏ hơn, trở nên mịn hơn
 • thon ra
 • Danh Từ
 • tiền phạt
  1. to impose a fine on someone: phạt vạ ai
 • tiền chồng nhà (của người mới thuê)
 • Động từ
 • bắt phạt ai, phạt vạ ai
 • trả tiền chồng nhà (người thuê nhà)
 • Danh Từ
 • in fine tóm lại; cuối cùng, sau hết

Những từ liên quan với FINEST

bobby, patrolman, officer