Firm | Nghĩa của từ firm trong tiếng Anh

/ˈfɚm/

 • Danh Từ
 • hãng, công ty
 • Tính từ
 • chắc, rắn chắc
  1. firm muscles: bắp thịt rắn chắc
 • vững chắc; bền vững
  1. a firm foundation: nền tảng vững chắc
 • nhất định không thay đổi
  1. firm prices: giá nhất định
 • mạnh mẽ
  1. a firm voice: giọng nói mạnh mẽ
 • kiên quyết, vững vàng, không chùn bước
  1. to firm measure: biện pháp kiên quyết
  2. a firm faith: lòng tin sắt đá
  3. a firm position (stand): lập trường kiến định
 • trung thành, trung kiên
 • as firm as rock
  1. vững như bàn thạch
 • to be on the firm ground
  1. tin chắc
 • to take a firm hold of something
  1. nắm chắc cái gì
 • Trạng Từ
 • vững, vững vàng
  1. to stand firm: đứng vững
 • to hold firm to one's beliefs
  1. giữ vững niềm tin
 • Động từ
 • làm cho vững vàng, làm cho chắc chắn
 • nền (đất)
 • cắm chặt (cây) xuống đất
 • trở nên vững chắc, trở nên rắn chắc
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày