flick

/ˈflɪk/

 • Danh Từ
 • cú đánh nhẹ, cái đập nhẹ, cái gõ nhẹ, cái giật, cái nảy, cái búng
 • tiếng tách tách
 • (từ lóng) phim chiếu bóng
 • (số nhiều) (từ lóng) buổi chiếu phim
 • Động từ
 • đánh nhẹ, vụt nhẹ, gõ nhẹ, búng
 • ((thường) + away, off) phủi (bụi...)
 • to flick out
  1. rút ra, kéo ra, nhổ lên

Những từ liên quan với FLICK

snap, hit, dab