flourish

/ˈflɚrɪʃ/

 • Danh Từ
 • sự trang trí bay bướm; nét trang trí hoa mỹ; nét viền hoa mỹ
 • sự diễn đạt hoa mỹ; sự vận động tu từ
 • sự vung (gươm, vũ khí, tay)
 • (âm nhạc) hồi kèn; nét hoa mỹ; đoạn nhạc đệm tuỳ ứng; nhạc dạo tuỳ ứng
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự thịnh vượng
 • sự phồn thịnh
  1. in full flourish: vào lúc phồn thịnh nhất
 • Động từ
 • hưng thịnh, thịnh vượng, phát đạt; thành công; phát triển, mọc sum sê (cây...)
 • viết hoa mỹ, nói hoa mỹ
 • khoa trương
 • (âm nhạc) dạo nhạc một cách bay bướm; thổi một hồi kèn
 • vung (vũ khí); khoa (chân), múa (tay)

Những từ liên quan với FLOURISH

augment, spiral, curl, develop, flower, garnish, expand, quirk, multiply, bloom, ornamentation, boom, plume