follow

/ˈfɑːloʊ/

 • Danh Từ
 • cú đánh theo (bi-a)
 • nửa suất thêm (ở hàng ăn)
 • Động từ
 • đi theo sau
 • theo nghề, làm nghề
  1. to follow the sea: làm nghề thuỷ thủ
  2. to follow the plough: làm nghề nông
 • đi theo một con đường
 • đi theo, đi hầu (ai)
 • theo, theo đuổi
  1. to follow a policy: theo một chính sách
  2. to follow someone's example: theo gương người nào
 • nghe kịp, hiểu kịp
  1. he spoke so fast that I couldn't follow him: nó nói mau đến nỗi tôi không nghe kịp
 • tiếp theo, kế theo
  1. the lecture is followed by a concert: tiếp theo buổi nói chuyện có hoà nhạc
 • theo dõi (tình hình...)
 • đi theo, đi theo sau
 • sinh ra, xảy đến
  1. it must follow at the night the day: điều đó phải xảy ra như đếm phải tiếp tục theo ngày vậy
  2. hence it follow that: do đó mà
 • to follow out
  1. theo đuổi đến cùng
 • to follow up
  1. theo miết, bám sát
 • bồi thêm (một cú nữa)
 • as follows
  1. như sau
 • to follow like sheep
  1. (xem) sheep
 • to follow one's nose
  1. (xem) nose
 • to follow somebody like a shadow
  1. to follow somebody like St Anthony pigtheo ai như hình với bóng, lẽo đẽo theo ai
  2. theo ai như hình với bóng, lẽo đẽo theo ai
 • to follow somebody like St Anthony pig
  1. theo ai như hình với bóng, lẽo đẽo theo ai
 • theo

Những từ liên quan với FOLLOW

support, accompany, adopt, serve, keep, attend, accept, see, displace, replace, reflect, get, observe, seek, pursue