for

/ˈfoɚ/

 • Giới Từ
 • thay cho, thế cho, đại diện cho
  1. to sit for Hanoi: đại diện cho Hà nội (ở quốc hội...)
  2. to stand for a noun: (ngôn ngữ học) thay cho một danh từ (đại từ)
  3. he signed it for me: anh ta ký cái đó thay tôi
 • ủng hộ, về phe, về phía
  1. to be for peace: ủng hộ hoà bình
  2. hurrah for Vietnam: hoan hô Việt nam, ủng hộ Việt nam
 • để, với mục đích là
  1. for sale: để bán
  2. for example; for instance: ví dụ, chẳng hạn
 • để lấy, để được
  1. to go for a car: đi (để) gọi xe, đi (để) lấy xe
  2. to send for a doctor: cho đi mời bác sĩ
  3. to fight for independence: đấu tranh để giành độc lập
  4. to hunger for knowledge: khao khát sự hiểu biết
 • đến, đi đến
  1. to leave for Haiphong: đi đến Hải Phòng
  2. to make for shelter: chạy ra chỗ trú ẩn
  3. it's getting on for two o'clock: sắp đến hai giờ
 • cho
  1. to buy something for somebody: mua cái gì cho ai
  2. I can shift for myself: tôi có thể tự xoay sở lấy
 • vì, bởi vì
  1. for want of money: vì thiếu tiền
  2. to live for each other: sống vì nhau
  3. please do it for my sake: vì tôi mong anh làm cho điều đó
  4. to avoid something for fear of accidents: tránh cái gì vì sợ tai nạn
  5. for many reasons: vì nhiều lẽ
  6. fomous for something: nổi tiếng vì cái gì
 • mặc dù
  1. for all that: mặc dù tất cả những cái đó
  2. for all you say: mặc dù những điều anh nói
  3. for all their mordern weapons, the imperialism will be defeated: mặc dù có vũ khí tối tân, bọn đế quốc sẽ bị đánh bại
 • đối với, về phần
  1. respect one's teachers: lòng kính trọng đối với các bậc thầy giáo
  2. it's too easy for him: đối với hắn cái đó dễ quá
  3. for my part; as for me: về phần tôi
 • so với, đối với, theo tỷ lệ
  1. very tall for one's age: rất cao lớn so với tuổi
 • trong (thời gian), được (mức là...)
  1. to last for an hour: kéo dài trong một tiếng đồng hồ
  2. to walk for three kilometers: đi bộ được ba kilômét
 • alas for him!
  1. thương thay cho nó!
 • to be for it
  1. (từ lóng) phải bị trừng phạt
 • to be not long for this world
  1. gần đất xa trời
 • fie for shame!
  1. thẹn quá! nhục quá!
 • for all (aught) I know
  1. trong chừng mực mà tôi biết
 • for all the world
  1. đúng như, hệt như
 • for certain
  1. (xem) certain
 • for the life of one
  1. (xem) life
 • not for the world!
  1. không đời nào! không khi nào!
 • once for all
  1. (xem) once
 • there as nothing for it but
  1. (xem) nothing
 • too beautiful for words
  1. đẹp không tả được
 • were it not (but, except) for your help, I could not finish it
  1. nếu không có sự giúp đỡ của anh tôi không thể làm xong việc đó được
 • what... for?
  1. để làm gì?
 • vì, bởi vì, tại vì

Những từ liên quan với FOR

since, now, being, after, as, pro, during, because, concerning