Forsythia | Nghĩa của từ forsythia trong tiếng Anh

/fɚˈsɪθijə/

  • Danh Từ
  • (thực vật học) cây đầu xuân

Những từ liên quan với FORSYTHIA

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày