Foyer | Nghĩa của từ foyer trong tiếng Anh

/ˈfojɚ/

  • Danh Từ
  • phòng giải lao (trong rạp hát)

Những từ liên quan với FOYER

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày