Frankfurter | Nghĩa của từ frankfurter trong tiếng Anh

/ˈfræŋkˌfɚtɚ/

  • Danh Từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xúc xích Đức

Những từ liên quan với FRANKFURTER

frank
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày