gabfest

/ˈgæbˌfɛst/

  • Danh Từ
  • cuộc họp không chính thức để mọi người trao đổi
  • a political gabfest
  • một cuộc họp chính trị
  • cuộc trao đổi kéo dài