Gabfest | Nghĩa của từ gabfest trong tiếng Anh

/ˈgæbˌfɛst/

  • Danh Từ
  • cuộc họp không chính thức để mọi người trao đổi
  • a political gabfest
  • một cuộc họp chính trị
  • cuộc trao đổi kéo dài
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày