gang

/ˈgæŋ/

 • Danh Từ
 • đoàn, tốp, toán, kíp
  1. a gang of workmen: một kíp công nhân
  2. a gang of war prisoners: một đoàn tù binh
 • bọn, lũ
  1. a gang of thieves: một bọn ăn trộm
  2. the whole gang: cả bọn, cả lũ
 • bộ (đồ nghề...)
  1. a gang of saws: một bộ cưa
 • Động từ
 • họp thành bọn; kéo bè kéo bọn ((cũng) to gang up)
 • sắp xếp (đồ nghề...) thành bộ
 • (Ê-cốt) đi

Những từ liên quan với GANG

crowd, party, ring, clique, bunch, club, coterie, squad, organization, posse, crew, band, shift, clan, horde