gasket

/ˈgæskət/

  • Danh Từ
  • (hàng hải) dây thừng nhỏ (để cuốn buồm vào cột)
  • (kỹ thuật) miếng đệm

Những từ liên quan với GASKET