gavel

/ˈgævəl/

  • Danh Từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái búa (của chủ tịch buổi họp hoặc người bán đấu giá)

Những từ liên quan với GAVEL