geocentric

/ˌʤiːoʊˈsɛntrɪk/

  • Tính từ
  • (thuộc) tâm địa cầu, (thuộc) địa tâm
  • coi địa cầu là trung tâm

Những từ liên quan với GEOCENTRIC