get

/ˈgɛt/

 • Động từ
 • được, có được, kiếm được, lấy được
  1. to get a living: kiếm sống
  2. to get little by it: không được lợi lộc gì ở cái đó
  3. to get fame: nổi tiếng
 • nhận được, xin được, hỏi được
  1. to get a telegram: nhận được một bức điện tín
  2. he couldn't get leave from his father: nó không xin được phép của bố nó
 • tìm ra, tính ra
  1. to get 9 on the average: tính trung bình được 9
 • mua
  1. to get a new hat: mua một cái mũ mới
  2. to get a ticket: mua một cái vé
 • học (thuộc lòng)
  1. to get something by heart: học thuộc lòng điều gì
 • mắc phải
  1. to get an illness: mắc bệnh
 • (thông tục) ăn
  1. to get one's breakfast: ăn sáng
 • bắt được (cá, thú rừng...); đem về, thu về (thóc...)
 • (thông tục) hiểu được, nắm được (ý...)
  1. I don't get you: tôi không hiểu ý anh
  2. to get it right: hiểu một cách đúng đắn điều đó
  3. to get the cue: nắm được ngụ ý
 • đưa, mang, chuyền, đem, đi lấy
  1. to get the table through the window: chuyển cái bàn qua cửa sổ
  2. get me a chair: đi lấy cho tôi một cái ghế, mang cho tôi một cái ghế
 • bị, chịu
  1. to get a blow: bị một đòn
  2. to get a fall: bị ngã
  3. to get one's arm broken: bị gãy tay
  4. to get it: bị trừng phạt, bị mắng nhiếc
 • (thông tục) dồn (ai) vào thế bí, dồn (ai) vào chân tường; làm (ai) bối rối lúng túng không biết ăn nói ra sao
  1. ah! I've got you there!: à! thế là tôi làm cho anh bị bối rối nhé!
 • làm cho, khiến cho
  1. to get somebody to speak: làm cho ai phải nói
  2. he could not get the door open: hắn không làm thế nào mở được cửa ra
  3. to get the low observed: làm cho pháp luật được tôn trọng
  4. to get somebody with child: làm cho ai có mang
  5. to get some job done: làm xong một việc gì
 • sai ai, bảo ai, nhờ ai (làm gì)
  1. to get one's hair cut: đi cắt tóc
 • (thông tục) to have got có, phải
  1. I've got very little money: tôi có rất ít tiền
  2. it has got to be done: phải làm việc đó
 • sinh, đẻ (thú vật; ít khi dùng cho người)
 • tìm hộ, mua hộ, xoay hộ, cung cấp
  1. to get [for] someone a football match ticket: tìm mua (xoay hộ) cho ai một vé đi xem đá bóng
 • đến, tới, đạt đến
  1. shall we get there in time?: liệu chúng ta có đến đó kịp giờ không?
  2. to get there: (từ lóng) thành công
 • trở nên, trở thành, thành ra, đi đến chỗ
  1. to get fat: (trở nên) béo ra
  2. to get old: (trở nên) già đi
  3. to get better: đã đỡ, đã khá hơn (người ốm)
  4. to get well: đã khỏi (người ốm)
 • bắt đầu
  1. to get to work: khởi công, bắt đầu làm
  2. they got talking: chúng nó bắt đầu nói chuyện
 • (từ lóng) cút đi, chuồn
 • lấy

Những từ liên quan với GET

gain, land, draw, beat, have, accept, receive, catch, earn, run, make, pull, score, bring, take