give me the pen

 • Give me the pen
 • Đưa tôi cây viết
 • Is this pen yours?
 • Cái bút này có phải của bạn không?
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
ME, pen, the, give
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Can you give me an example?
 • Bạn có thể cho tôi một thí dụ được không?
 • Give me a call
 • Gọi điện cho tôi
 • I give up
 • Tôi bỏ cuộc
 • I want to give you a gift
 • Tôi muốn tặng bạn một món quà
 • I'll give you a call
 • Tôi sẽ gọi điện cho bạn
 • Give me something against a cold
 • Bán cho tôi thuốc cảm cúm
 • I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it?
 • Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc gì để trị nó không?
 • I’ll give you an injection first
 • Tôi sẽ tiêm cho anh trước
 • I want to open a current account. Could you give me some information?
 • Tôi muốn mở tài khoản vãng lai. Anh vui lòng cho tôi biết các thông tin cụ thể được không?
 • Give me a smaller one
 • Làm ơn cho tôi cỡ nhỏ hơn
 • Could you give me any off?
 • Chị có thể giảm giá cho tôi được không?
 • Please give the money to cashier
 • Làm ơn thanh toán ở quầy thu ngân
 • Here are the catalogs and pattern books that will give you a rough idea of our products.
 • Đây là các catalo và sách hàng mẫu, chúng sẽ cho ông ý tưởng khái quát về những sản phẩm của công ty chúng tôi.
 • We’ll soon give you a satisfactory replay.
 • Chúng tôi sẽ sớm cho ông một câu trả lời thỏa đáng.
 • Give me a certain time!
 • Cho mình thêm thời gian

Những từ liên quan với GIVE ME THE PEN