Glacier | Nghĩa của từ glacier trong tiếng Anh

/ˈgleɪʃɚ/

  • Danh Từ
  • (địa lý,ddịa chất) sông băng

Những từ liên quan với GLACIER

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày