go straight ahead

  • Go straight ahead
  • Đi thẳng trước mặt
  • Thank you for setting us straight on, true second level of our project.
  • Cảm ơn vì đã sửa lại các sai lầm trong giai đoạn 2 ở đề án của chúng tôi.
  • Thank you for waiting. Go ahead, please.
  • Cảm ơn vì đã đợi. Xin hãy tiếp tục.

Những từ liên quan với GO STRAIGHT AHEAD