going

/ˈgowɪŋ/

 • Danh Từ
 • sự ra đi
 • trạng thái đường sá (xấu, tốt...); việc đi lại
  1. the going is hand over this rough road: việc đi lại trên đường gồ ghề này vất vả
 • tốc độ (của xe lửa...)
 • Tính từ
 • đang đi
 • đang chạy, đang hoạt động, đang tiến hành đều
  1. a going concern: một hâng buôn đang làm ăn phát đạt
 • có, hiện có, tồn tại
 • Động từ
 • đi

Những từ liên quan với GOING

egress, running, rust, operating, rapid, moving, rolling