grapple

/ˈgræpəl/

 • Danh Từ
 • (như) grapnel
 • sự túm lấy, sự níu lấy
 • Động từ
 • (hàng hải) móc bằng móc sắt
 • túm lấy, níu lấy
 • (+ with, together) vật, vật lộn
  1. to grapple with somebody: ôm ghì lấy (ai) để vật
  2. to grapple with difficulties: vật lộn với khó khăn

Những từ liên quan với GRAPPLE

cope, close, clash, catch, hook, battle, encounter, hug, snatch, fight, scuffle, nab, contend, nail, take