grease

/ˈgriːs/

 • Danh Từ
 • mỡ (của súc vật)
 • dầu, mỡ, mỡ, dầu nhờn
  1. wood in the grease: lông cừu chưa tẩy nhờn
 • (thú y học) bệnh thối gót (ngựa)
 • (dược học) thuốc mỡ
 • in grease; in pride of grease; in prime of grease
  1. béo giết thịt được rồi
 • Động từ
 • bôi mỡ, bơm mỡ, xoa mỡ
 • (nghĩa bóng) làm cho trơn tru (công việc)
 • (thú y học) làm thối gót (ngựa)
 • to grease the hand (the fist, the wheels)
  1. đút lót
 • like greased lightning
  1. (từ lóng) nhanh như chớp

Những từ liên quan với GREASE

lubricant, entice, corrupt, lard, influence, oil, fix