greenland

/ˈgriːnlənd/

  • Danh Từ
  • (địa lý,ddịa chất) đảo băng

Những từ liên quan với GREENLAND