groom

/ˈgruːm/

 • Danh Từ
 • người giữ ngựa
 • quan hầu (trong hoàng gia Anh)
 • chú rể ((viết tắt) của bridegroom)
 • Động từ
 • chải lông (cho ngựa)
 • ((thường) động tính từ quá khứ) ăn mặc tề chỉnh chải chuốt
  1. to be well groomed: ăn mặc tề chỉnh chải chuốt
  2. to be badly groomed: ăn mặc lôi thôi nhếch nhác
 • (thông tục) chuẩn bị (cho người nào bước vào nghề gì)
  1. to groom someone for stardom: chuẩn bị cho ai trở thành diễn viên điện ảnh

Những từ liên quan với GROOM

drill, prim, comb, prime, husband, sleek, spouse, curry, educate, refresh, bridegroom, refine