gross

/ˈgroʊs/

 • Danh Từ
 • mười hai tá, gốt ((cũng) small gross)
  1. great gross: 144 tá
 • by the gross
  1. gộp cả, tính tổng quát, nói chung
 • Tính từ
 • to béo, phì nộm, béo phị (người)
  1. gross habit of body: thân hình to béo phì nộm
 • thô và béo ngậy (thức ăn)
  1. a gross feeder: người thích những món ăn thô và béo ngậy; cây ăn tốn màu
 • nặng, kho ngửi (mùi)
 • thô tục, tục tĩu, bẩn tưởi, gớm guốc
  1. gross language: lối ăn nói tục tĩu
 • thô bạo, trắng trợn; hiển nhiên, sờ sờ
  1. a gross injustice: sự bất công thô bạo
  2. a gross mistake: một lỗi lầm hiển nhiên
 • không tinh, không thính (giác quan...); không sành, thô thiển
 • rậm rạp, um tùm (cây cối)
 • toàn bộ, tổng
  1. gross value: tổng giá trị
 • Động từ
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thu nhập tổng số

Những từ liên quan với GROSS

barnyard, great, aggregate, offensive, rank, dull, rough, callous, ribald, raw, foul, complete, hulking, stout, husky