gryphon

  • Danh Từ
  • quái vật sư tử đầu chim ((cũng) gryphon)
  • (như) grif

Những từ liên quan với GRYPHON